پنج شنبه ٠٣ خرداد ١٣٩٧ - 

1 2
 
صفحه اصلي > انتصاب ها 
منو اصلی
 

  

 
طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر حميد كريمان به عنوان رئيس مركز پزشكي، آموزشي و درماني امام حسين (ع) منصوب گردید.
طی حکمی از سوی دکتر هاشمي وزير محترم ، دکتر علي اكبر پور فتح اله به عنوان نايب رئيس شوراي ملي توسعه و نظارت بر مراكز پذيره نويسي اهدا سلول هاي بنيادي خون ساز غير خويشاوند و بانك هاي خون بند ناف منصوب   گردید.
طی حکمی از سوی دکتر هاشمي وزير محترم، دکتر مصطفي قانعي به عنوان نايب رئيس شوراي عالي فن آوري هاي سلامت و مشاور اين حانب در امور فن آوري هاي سلامت منصوب گردید.
طی حکمی از سوی دکتر رسول ديناروند معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو ، دکتر جنت به عنوان مدير كل بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان غذا و دارو منصوب گردید.
طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر سيد سعيد آسيايي صحنه به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان دماوند منصوب گردید.
طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر مهران لك مدير توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه، آقاي امير رويافر به عنوان سرپرست گروه تحول اداري منصوب گرديد.
طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر محمد فتحي معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه، آقاي دکتر مهران لك به عنوان مشاور ارشد و مدير توسعه مديريت و تحول سازماني دانشگاه منصوب گرديد.
طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر محمد فتحي معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه، آقاي دکتر بلاديان به عنوان مشاور اجرايي معاونت توسعه، مديريت و منابع دانشگاه منصوب گرديد.
طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر محمد فتحي معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه، آقاي دکتر دولتياري به عنوان مشاور و دبير دبيرخانه هيئت امناي دانشگاه منصوب گرديد.
طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر محمد فتحي معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه، آقاي كوهستاني به عنوان مشاور در امور رفاهي دانشگاه منصوب گرديد.
طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر افشين زرقي معاون تحقيقات و فن آوري دانشگاه، خانم دكتر مهيار جان احمدي به عنوان مشاورمعاونت تحقيقات و فن آوري در امور پژوهشي منصوب گرديد.
طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر علي اصغر پيوندي سرپرست دانشگاه، آقاي دکتر كاظم شريفي به عنوان مشاور و دبير گروه مشاوران رييس دانشگاه منصوب گرديد.
طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر محمد حسين اعرابي سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان، آقاي دکتر حميد رضا بنفشه به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو منصوب گرديد.
 طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر علي اكبر نصيري سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل، آقاي دکتر عبدالحسين ميري به عنوان معاون غذا و داروي دانشگاه زابل منصوب گرديد.
طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر رسول ديناروند معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو ، آقاي دکتر امير محمدپور به عنوان سرپرست مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات سازمان غذا و دارو منصوب گرديد.
طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر منان حاجي محمودي معاون غذا و دارو دانشگاه تهران، سركار خانم دكتر تهمينه اكبرزاده به عنوان سرپرست مديريت نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر امين صابري نيا رئيس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي ،آقاي دکتر سيد اسدالله موسوي به عنوان مدير مركز اوژانس تهران منصوب گرديد.

 طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر جلال غفارزاده مدير كل بازرسي، ارزيابي عملكرد، پاسخگويي به شكايت و امور استان ها، آقاي مهندس مهديزاده به عنوان معاون اجرائي اداره كل منصوب گرديد.
طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر علي اصغر پيوندي سرپرست دانشگاه، آقاي دکتر ترکمن نژادبه عنوان سرپرست مرکز بهداشت شمال منصوب گرديد.
طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر علي اصغر پيوندي سرپرست دانشگاه، آقاي دکتر شهنام عرشي به عنوان معاون بهداشتي دانشگاه منصوب گرديد.
 طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر علي اصغر پيوندي سرپرست دانشگاه، آقاي دکتر سيد جلال الدين ناصري نيا به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شميرانات منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر مهرداد ايزدي معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه، سركار خانم دكتر طاهره كيا به عنوان مدير مركز لقمان حكيم منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر علي اصغر پيوندي سرپرست دانشگاه، آقاي دکتر شهرام وثوقي به عنوان رئيس دانشكده سلامت، ايمني و محيط زيست منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر مهرداد ايزدي معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه، آقاي داوود حيدر نسب به عنوان سرپرست مديريت برنامه ريزي، بودجه و پايش عملكرد دانشگاه منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر علي اصغر پيوندي سرپرست دانشگاه، سركار خانم دكتر فرحناز صادق بيگي به عنوان رياست واحد فرآهم آوري اعضاء و نسوخ پيوندي دانشگاه منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر مهرداد ايزدي معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه، آقاي دکتر امير دولتياري به عنوان سرپرست مديريت توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر علي اصغر پيوندي سرپرست دانشگاه، آقاي دکتر سيد صفر موسوي به عنوان مشاور رئيس دانشگاه در امور شاهد و ايثارگر منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر علي اصغر پيوندي سرپرست دانشگاه، آقاي دکتر محمد حسن قدياني به عنوان رئيس اداره بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دانشگاه منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر نقي شهابي مجد معاون پشتيباني و مديريت منابع، آقاي دکتر سليمانجاهي مشاور رئيس سازمان در امور تأمين و تدارك دارو  با حفظ رديف  به عنوان مدير كل بازرگاني و خدمات پشتيباني منصوب گرديد.

 طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر علي اصغر پيوندي سرپرست دانشگاه، آقاي دکتر امير علي فريدونفر به عنوان رييس مركز بهداشت شرق تهران منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر بيژن نقيب زاده معاون بين الملل دانشگاه، آقاي دکتر احمد قره باغيان به عنوان سرپرست مديريت توسعه امور بين الملل منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر نقي شهابي مجد معاون پشتيباني و مديريت منابع، آقاي دکتر سعيد برومند صالح به عنوان مشاور اجرايي منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر نقي شهابي مجد معاون پشتيباني و مديريت منابع، آقاي دکتر مهدي سليمانجاهي به عنوان مدير امور پشتيباني سازمان غذا و دارو منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر نقي شهابي مجد معاون پشتيباني و مديريت منابع، آقاي دکتر اسحاق اسماعيلي به عنوان مدير برنامه يارانه دارو و شير خشك سازمان غذا و دارو منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر نقي شهابي مجد معاون پشتيباني و مديريت منابع، آقاي دکتر علي اكبر لطفي به عنوان رئيس دفتر معاونت پشتيباني سازمان غذا و دارو منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر نقي شهابي مجد معاون پشتيباني و مديريت منابع، آقاي دکتر سعداله پرويزي به عنوان سرپرست امور فرهنگي و رفاهي سازمان غذا و دارو منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر بيژن نقيب زاده معاون بين الملل دانشگاه، آقاي دکتر محمد پالش به عنوان سرپرست شعبه بين الملل منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر عبدالرحيم نيك ضمير معاون دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه، سركار خانم طاهره مهدوي حاجي به عنوان سرپرست مركز مشاوره دانشجويان منصوب گرديد.

طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر نقي شهابي مجد معاون پشتيباني و مديريت منابع، آقاي دکتر نبي شريعتي فر به عنوان مدير امور درآمدي و بودجه سازمان غذا و دارو منصوب گرديد.
طی ابلاغی از سوی جناب آقاي دکتر نقي شهابي مجد معاون پشتيباني و مديريت منابع، آقاي دکتر بهفر به عنوان مدير كل منابع انساني و تحول اداري سازمان غذا و دارو منصوب گرديد.

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خيابان وليعصر- روبرو پارك ساعي-خيابان آبشار-پلاك47-معاونت غذا و دارو
تلفن : 84248 - 021
پست الکترونیک : fdo@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.