پنج شنبه ٠٣ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
صفحه اصلي > واحدهای زیرمجموعه > واحد نظارت بر شركت هاي توزيعي و واردات و ترخيص دارو 
منو اصلی
 
 

 

شرح وظايف واحد نظارت بر شركت هاي توزيعي و واردات و ترخيص دارو

   

 

 • نظارت و بازرسي شركتهاي توزيع سراسريدارو(شعبتهران، مركزي، دفتر مركزي)
 • كنترل كليه مواردمرتبط با شركتها در بازديدهاي ادواري
 • نظارت و بازرسي شركتهاي تك نسخه اي و فوريتيواردات دارو
 • ارزشيابي شركتهاي توزيع سراسريدارو
 • رتبه بندي شركتهاي توزيع سراسريدارو
 • شناسايي شركتهاي توزيع غيرمجاز
 • پيگيري تخلفات شركتهاي دارويي(طرحدركميسيونماده11، صدور اخطار،‌ بازديدمجدد، دعوت از مسئول فني و مدير عامل و....)
 • نظارت بر توزيع داروهاي خاص و تحت كنترل وشيرخشك
 • نظارت بر توزيعالكل
 • بررسي و پيگيري كمبودهايدارويي
 • نظارت برامحاء ضايعات دارويي و شير خشك شركتهايتوزيع سراسري دارو
 • كارشناسي اوليه محل شعب شركتهاي توزيع سراسريدارو
 • كارشناسي مرحله اول و دوم و تائيد شعب شركتهايتوزيع سراسري دارو
 • كارشناسي زنجيره سرد شعب شركتهاي توزيع سراسريدارو
 • كارشناسي انبار الكل شركت‏هاي توزيعدارو
 • بازديد اوليه شركتهاي فوريتي وارداتدارو
 • دريافت، بررسي وپاسخگويي به شكايات واصله ازداروخانه ها شركت هاي توزيع، مراجعين، بيمارستان ها و..
 • صدور پروانه مسئول فني شعب استاني شركتهاي توزيعسراسري دارو و تمديد آنها
 • پيگيري رفع نقص يا تخلف شركتهاي توزيع سراسريدارو
 • ثبت كليه گزارشات بازرسي در سيستماتوماسيون
 • برگزاري مانورهايمشترك
 • نظارت بر توزيع داروي دسفرال و معرفي بيمار بهداروخانه هاي مرتبط
 • انجام مكاتبات محوله درسيستم اتوماسيوناداري
 • آموزشقوانين و مقررات داروئي به مسئولين فني جديدشركت ها و ابلاغ بخشنامه ها به آنها
 • دعوت از مسئولين فني شركت هاي توزيع سراسري و تكنسخه اي و فوريتي واردات دارو جهت ارائه توضيحات در خصوص عملكرد شركت
 • تنظيم برنامه بازديد در ابتداي هرماه
 • تنظيم و ارسال گزارش پايش به شركت هاي توزيعسراسري دارو در صورت لزوم
 • گزارش بازرسي و ارزشيابي هاي انجام شده از شركتهاي توزيع سراسري داروو شركت هاي تك نسخه اي فوريتي واردات داروبه سازمان غذاو دارو
 • انجام امورمحوله درچهارچوب شرح وظایف و پستسازماني
 • جمع آوريو ارسال آمار هاي مربوط به واحد در زمان مشخص يابر حسب نياز معاونت و يا سازمان غذا و دارو
 • ارسال كليه مكاتبات معاونت با شركت هاي توزيعسراسري دارو از طريق ايميل
 • كنترل توزيع بهينه و منطقيدارو
 • اعلام موارد ريكال دارو و كنترل آن در شركت‏هايدارويي
 • شركت در جلساتمربوطه در معاونت و دانشگاه و سازمان غذا ودارو...
 • بررسي وضعيت و مدارك شركت‏هاي توزيع دارو جهتدريافت موافقت اصولي و يا صدور مجوز توزيع سراسريدارو
 • نظارت بركنترل آزمايشات لازم قبل از صدور مجوزتوزيع از سوي مسئول فني شركت‏هاي وارد كننده شيرخشك و غذاهايويژه
 • بررسي، ارزيابي و صدور پروانه مسئول فني شعبهتهران شركت هاي توزيع سراسري دارو پس از تائيد در كميسيون قانوني ماده20
 • مشاوره تنظيمsopو نحوه توزيعدارو
 • حضور در مراجع قضايي به عنوان نماينده دارو
 • بررسی اولیه پروفرما و فاکتورهای دارو و مواد اولیه و سایر مدارک مربوطه
 • بررسی کیفی پروفرمای مواد اولیه دارویی
 • بررسی کیفی فاکتور مواد اولیه
 • صدور مجوز واردات دارو و مواد اولیه دارویی (پذیرش)
 • صدور مجوز ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی (ترخیص)
 • صدور مجوز دریافت مواد تحت کنترل جهت انجام طرحها و پروژه های تحقیقاتی
 • ثبت و ارسال آمار واحد
 • انجام مکاتبات اداری واحد
 • شرکت در جلسات اداری درون سازمانی و برون سازمانی و ارائه نظرات کارشناسی

 

 

فرم های واحد نظارت بر شركت هاي توزيعي و واردات و ترخيص دارو

 

فهرست شرکت های وارد کننده مواد اولیه تحت پوشش نظارتی

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خيابان وليعصر- روبرو پارك ساعي-خيابان آبشار-پلاك47-معاونت غذا و دارو
تلفن : 84248 - 021
پست الکترونیک : fdo@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.