×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف:

  • اهتمام به مدیریت دانش در بخش نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
  • ترویج مصرف منطقی، ایمن و آگاهانه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
  • ارتقاء کیفیت و سلامت فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
  • انجام وظایف تخصصی اداره با در نظر گرفتن منشور حقوق ارباب رجوع
  • افزایش آگاهی جامعه پزشکی در زمینه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
  • افزایش آگاهی اقشار غیر تخصصی جامعه در زمینه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست