×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 اهداف سازمانی

  • ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش
  • ارتقای و بهبود دسترسی به خدمات دارویی در مناطق تحت پوشش
  • افزایش سطح امنیت غذا و تغذیه در مناطق تحت پوشش
  • افزایش سطح نظارت بر اساس شبکه مردمی
  • ترویج نظام شبکه‌ای و تفکر (Net Working ) در حوزه دارو
  • افزایش سطح تکنولوژی و دانش فنی در تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
  • افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمات
  • افزایش فرایند تحقیقات کاربردی در عرصه کار

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست