×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیریت فناوری اطلاعات

 

شرح وظایف این مدیریت به شرح ذیل می باشد

رابط پرتال معاونت: ایجاد و اعمال تغییرات در پرتال معاونت و ارتباط مستقیم با دانشگاه جهت رفع مشکلات احتمالی و ارائه پیشنهاد.

رابط اتوماسیون معاونت: سازماندهی اتوماسیون اداری، ایجاد و حذف کارتابل های مربوط به پرسنل و قرار دادن فرم های مربوط به هر بخش،گزارش مشکلات مربوط به اتوماسیون اداری معاونت به دانشگاه، رفع عیب موجود در کارتابل پرسنل و آموزش کار با کارتابل مکاتبات برای کارکنان شاغل در حوزه مربوطه

رابط شبکه: مدیریت و پشتیبانی شبکه داخلی و رفع عیبهای موجود در شبکه داخلی معاونت

رابط سخت افزار: نیازسنجی برای خرید سیستم های جدید، نصب سیتم عامل و برنامه های کاربردی مورد نیاز، بازدید دوره ای از سیستم ها جهت ارتقا و حل مشکلات موجود

نیاز سنجی سخت افزار ها و نرم افزارهای مورد نیاز در معاونت و مکاتبه با شرکتهای مختلف و استعلام برای خرید نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز و پروژه ها ی مربوطه

ارائه راهکارها و پیشنهادات بر اساس تحلیل مبتنی بر تکنولوژی به معاونت و دانشگاه متبوع به منظور بهبود و سهولت در کارها

همکاری با مدیریت های مختلف معاونت برای انجام پژوهش های کاربردی

ایجاد شرایط مناسب نرم افزاری و سخت افزاری برای انجام فعالیت های مدیریتهای مختلف

آموزش کار با نرم افزارها و برنامه های کاربردی به کارکنان شاغل در حوزه مربوطه

مشارکت و نظارت بر حسن اجرای مکاتبات اداری (اتوماسیون اداری) کارکنان شاغل در حوزه مربوطه

همکاری در فراهم کردن اطلاعات به منظور تهیه جزوات آموزشی، پمفلت، بروشور، پوستر و .....

همکاری در ارائه طرح‌های پژوهشی جهت همایش ها، سمینارها و گردهمایی های علمی

رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری

پشتیبانی بانک های اطلاعاتی موجود در معاونت و رفع مشکلات احتمالی پیش آمده

 

واحد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست