×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اطلاعیه لزوم استعلام شناسه رهگیری و ثبت اطلاعات دریافت کنندگان شیرخشک های رگولار 

پیوست

تفویض محموله های حاوی شیر خشک رژیمی/متابولیک یارانه ای به معاونت شهید بهشتی 

پیوست 

ابلاغ دستورالعمل بررسی درخواست تمدید پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
ابلاغ دستورالعمل بررسی درخواست تمدید پروانه واردات شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
ابلاغ دستورالعمل بررسی درخواست صدور پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
ابلاغ دستورالعمل تهیه مندرجات بسته بندی شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
ابلاغ دستورالعمل صدور و تمدید پروانه ساخت  واردات مواد اولیه شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
الزام پخش ها به ورود اطلاعات در تیتک
الزام داروخانه ها به ورود اطلاعات در تیتک
تعاریف بین المللی شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه
دستورالعمل تهیه مندرجات بسته بندی شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه
دستورالعمل صدور و تمدید پروانه ساخت واردات مواد اولیه شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه
راهنمای ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیر خشک های رژیمی غذای ویژه
ضوابط  و مندرجات بسته بندی فرآورده های طبیعی سنتی مکمل شیرخشک و غذای ویژه
فرم پرسشنامه ارزیابی اولیه ساخت اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه
فرم پرسشنامه ارزیابی اولیه ساخت شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه حاوی پروبیوتیک
فهرست بروز رسانی شده مشمول استعلام توسط داروخانه
فهرست شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه ثبت شده
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست