×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اصلاح فرآیندها/ 11- لغو الزام دریافت موافقتنامه پخش فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه

اطلاعیه در خصوص نحوه استعلام و ثبت مشخصات مصرف کنندگان شیرخشک های رگولار/ رژیمی در سامانه تیتک

پیوست

ابلاغ دستورالعمل بررسی درخواست صدور و تمدید پروانه ساخت شیرخشک و غذای ویژه

پیوست

 ابلاغ فرم پرسشنامه ثبت فرآورده و اختصاص IRC (مخصوص واردات شیرخشک و غذای ویژه)

پیوست

 ابلغ دستورالعمل صدور و تمدید پروانه ساخت واردات مواد اولیه شیرخشک و غذای ویژه

پیوست

 ابلاغ فرم تعهدنامه تمدید با تغییرات/ تصحیح رپروانه ساخت شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه

پیوست

 ابلغ دستورالعمل بررسی درخواست صدور و تمدید پروانه واردات شیرخشک و غذای ویژه

پیوست

 ابلاغ دستوالعمل تهیه مندرجات بسته بندی شیرخشک و غذای ویژه

پیوست

 ابلاغ فرم پرسشنامه ارزیابی اولیه واردات شیرخشک و غذای ویژه

پیوست

 ابلاغ فرم درخواست واردات شیرخشک و غذای ویژه PRODUCT IMPORTING APPLICATION FORM (PIAF)

پیوست

ابلاغ فرم پرسشنامه ثبت فرآورده و اختصاص IRC (مخصوص تولید شیرخشک و غذای ویژه)

پیوست

ابلاغ فرم پرسشنامه ارزیابی اولیه ساخت شیرخشک و غذای ویژه حاوی پروبیوتیک

پیوست

ابلاغ فرم پرونده جامع شیر خشک و غذای ویژه PRODUCT MASTER FILE (PMF)

پیوست

ابلاغ فرم مشخصات محصول (مخصوص شیر خشک و غذای ویژه تولید داخل)

پیوست

 ابلاغ فرم فهرست تغییرات تمدید/ تصحیح پروانه شیرخشک و غذای ویژه

پیوست

ابلاغ فرم FORMULA SPECIFICATION FORM شیر خشک و غذای ویژه

پیوست

ابلاغ فرم پرسشنامه ارزیابی اولیه ساخت شیرخشک و غذای ویژه

پیوست

بخشنامه ساماندهی توزیع شیر خشک 

تفویض محموله های حاوی شیر خشک رژیمی/متابولیک یارانه ای به معاونت شهید بهشتی 

پیوست 

ابلاغ دستورالعمل بررسی درخواست تمدید پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
ابلاغ دستورالعمل بررسی درخواست تمدید پروانه واردات شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
ابلاغ دستورالعمل بررسی درخواست صدور پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
ابلاغ دستورالعمل تهیه مندرجات بسته بندی شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
ابلاغ دستورالعمل صدور و تمدید پروانه ساخت  واردات مواد اولیه شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
الزام پخش ها به ورود اطلاعات در تیتک
الزام داروخانه ها به ورود اطلاعات در تیتک
تعاریف بین المللی شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه
دستورالعمل تهیه مندرجات بسته بندی شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه
دستورالعمل صدور و تمدید پروانه ساخت واردات مواد اولیه شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه
راهنمای ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیر خشک های رژیمی غذای ویژه
ضوابط  و مندرجات بسته بندی فرآورده های طبیعی سنتی مکمل شیرخشک و غذای ویژه
فرم پرسشنامه ارزیابی اولیه ساخت اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه
فرم پرسشنامه ارزیابی اولیه ساخت شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه حاوی پروبیوتیک
فهرست بروز رسانی شده مشمول استعلام توسط داروخانه
فهرست شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه ثبت شده
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست